Разкажете ни за Траките

Име на проекта

РАЗКАЖЕТЕ НИ ЗА ТРАКИТЕ

Водещ партньор (име/държава)

Съюз на Камарите на търговците и занаятчиите в Одрин, ТУРЦИЯ

Партньор

БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ, БЪЛГАРИЯ

Приоритетна ос

Ос 2: Подобряване качеството на живота

Зона на намеса

 

Времетраене (в месеци)

12 МЕСЕЦА

Общ бюджет (в €)

92 297.29 €

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да се постигне балансирано устойчиво развитие изградено върху ключовите силни страни на трансграничната зона за сътрудничество България – Турция в принос за по- силно Европейско сътрудничество и интеграция с конкретната цел да подобри качеството на живот посредством ефективно използване на общите природни ресурси, също както и опазване на природните, културните и историческите ценности. Проектът ще постигне това чрез изграждане на капацитет за устойчиво използване на културните ресурси, културните и историческите ценности.

Ще бъде проведено изследване на тракийската култура и обекти в трансграничния регион по приоритетната ос 2.2: Изграждане на капацитет за устойчиво използване на природните, културните и историческите ценности.

Специфични цели:

• Опазване и популяризиране на тракийската култура на територията на трансграничния регион;

• Разработване на информационни материали за културното разнообразие и начините на неговото опазване и популяризиране;

• Разработване на програми насочени към формиране на оценка и информираност за тракийските културни ресурси;

• Подобряване на обмена между българския и турския трансгранични региони в областта на тракийската култура;

• Планиране на съвместни дейности свързани с опазването на културното разнообразие;

• Подкрепа за трансграничното партньорство и взаимозависимост на базата на съвместна програмна стратегия за популяризиране на тракийското културно наследство в трансграничния регион.

Дейности по проекта

Мениджмънт и изпълнение на проекта

Тази дейност стартира с процедурата за назначаване на съвместен екип по проекта – мениджър на проекта, който ще бъде от Водещия партньор. Всеки партньор ще назначи също така свой персонал по проекта включително координатор, счетоводител и секретар на проекта. С цел осигуряване на добър мениджмънт на проекта и вътрешен мониторинг за изпълнението на проекта се планират 2 работни срещи на персонала – по една във всеки регион, също както и постоянна комуникация по телефон, факс и интернет (и-мейл, Скайп). Техническото и финансово отчитане на проекта ще бъде извършвано съгласно изискванията и правилата на Програмата от двата партньорски екипа.            &n bsp;            &nbs p;                                             &n bsp;            &nbs p;  

Подготовка и изпълнение на тръжни процедури за проекта

Тази дейност включва избора на доставчици за подготовката и изпълнението на тръжните процедури за всеки партньор, също както и тяхното провеждане в съответствие с изискванията на PRAG за избор на подизпълнители. Тя ще бъде извършена на няколко етапа: избор на консултанти за тръжните процедури (български и турски); определяне на заданията на участниците; - изпращане на покани и ръководства до участниците в търговете; подготовка на договори с избраните подизпълнители; провеждане на тръжните процедури; оценка на офертите; окончателно изготвяне и подписване на договори с избраните подизпълнители.

Доставка и монтаж на оборудване

Планираните дейности по проекта изискват наличието на подходящо оборудване за тяхното изпълнение. В резултат на това се планира покупката и монтажа на оборудване за нуждите и на двете партньорски организации. След края на проекта оборудването ще бъде използвано от партньорските организации за техните дейности и популяризиране на резултатите от проекта.

Разработка и популяризиране на уебсайт на проекта

Уебсайт на проекта ще бъде разработен на три езика – български, турски и английски. Това ще бъде направено в началото на изпълнението на проекта с цел публикуване на актуална информация за дейностите по проекта. Използвайки платформата Google Earth ще бъдат маркирани местоположенията на тракийските паметници в граничните региони на България и Турция. Целта е да се създаде един достъпен уебсайт с детайлна информация за тракийските културни паметници в граничните райони на Одрин и Къркларели в Турция, също както и областите Бургаска, Хасковска и Ямболска в България. Уебсайтът ще даде възможност за разработване и популяризиране на общи туристически маршрути. Той ще насърчава културния и религиозния туризъм в региона.

Подготовка, изпълнение и докладване на изследователските дейности

Ще бъде осъществена дейност по детайлно изследване в Турция и България. Това ще продължи шест месеца. Изследването ще бъде направено от два екипа (български и турски) и всеки екип ще опише, фотографира и позиционира на картата всички Паметници. В изследователските екипи ще има експерти с опит в областта на археологията и историята. Резултатите от тази дейност ще бъдат докладвани на семинар, който ще се проведе в Одрин. Ще има заключителна пресконференция, където ще бъдат обявени резултатите от изследването. Местоположенията и снимките на обектите ще бъдат публикувани с използване на картата на Google Earth. Ще бъде разработена база данни за тракийските културни обекти в трансграничния регион. Осъществяването ще включва: разработване на база данни за тракийските обекти на базата на съществуваща информация преди изследването и след него. Специално ударение ще бъде поставено в базата данни на новите паметници. Разработване на съвместна програма за опазване и популяризиране на тракийската култура.

Организиране и провеждане на съвместни семинари – уъркшопове и срещи в България и Турция

Ще бъдат проведени два четиридневни семинара по време на изпълнението на проекта. Първият ще бъде в началото на проекта и домакин ще бъде БРТА. Ще бъде направена обща среща между екипа по проекта и изследователите за идентифициране на Паметниците и в двата гранични района. Наличната информация за тракийски обекти ще бъде дискутирана и представена. Ще бъдат планирани задачите и маршрутите на изследователите. Ще бъдат организирани проучвателни посещения на някои тракийски обекти в Бургаска, Хасковска и Ямболска област. След края на първия семинар резултатите ще бъдат обобщени. Вторият семинар ще се проведе в Одрин в края на проекта. Това ще бъде четиридневен семинар – единия ден среща с изследователите с цел докладване на техните открития. Другите 3 дни ще бъдат за посещение на някои тракийски обекти в провинциите Одрин и Кълкларели. 19 участници ще вземат участие в семинара – изследователи, членове на екипа по проекта, гости.

Отпечатване и разпространение на брошури, книга и DVD

Брошури ще бъдат изготвени и отпечатани – в Турция и България 5000 брошури, 3000 книги с карти и 3000 DVD, които съдържат картите и показват местата на Свещените скални паметници и кратка информация за археологическите материали. Те ще бъдат изготвени на турски, английски и български език. Брошурата е пътеводител за туристи, които идват в региона, за да могат да се ориентират в района без необходимост от водачи и да могат да посетят тракийските паметници. Материали за популяризиране ще бъдат разпространени в чуждите посолства, катедри по археология, история на изкуствата и история в университетите, офиси за туристическа информация, обществени институции и организации, граждански институции, музеи.  

Публичност и визуализация на проекта

Проектът включва разнообразни дейности за информиране на обществеността и осигуряване на публичност в съответствие с Регламентите и основните насоки на ЕС. Съобщения в пресата публикувани на регулярна основа и при всяко важно събитие и работна среща на екипа по проекта – 4 съобщения в пресата; Пресконференции – в България и Турция при началото и закриването на проекта; Информационни материали за тракийските културни обекти на територията на двете държави с лога; Флагове – за всеки партньор;

Информационните материали – химикалки, бележници с програмни визуални елементи; брошури, книги, DVD – с лога; уебсайт на проекта с лога.

Резултати от проекта

КНИГА – Антология (Като резултат от изследването публикувана съвместна Антология) Карта (Като резултат от изследването публикувана Антология) – 3000 екземпляра;

Брошури за популяризиране на тракийските културни паметници и обекти – 5000 екземпляра;

Уебсайт – изработен през 2-рия месец на проекта.

Увеличен туристически капацитет

Трансграничният регион ще бъде много по-привлекателен с разнообразни туристически продукти, включително тракийски обекти и култура. Това ще привлече не само местни, но също и международни туристи – основно онези, които прекарват лятната си ваканция на Черноморието. Те ще участват в еднодневни или двудневни екскурзии до тракийски обекти.

Увеличен брой лица, които правят проучвания за траките

Повече изследователи и учени ще бъдат привлечени да вземат участие в изследванията на тракийската култура и паметници.

Повишена информираност относно богатото културно и историческо наследство в региона

В резултат на семинарите и кампаниите за повишаване на информираността, повече хора ще научат за богатото наследство от траките в трансграничния регион.

Целеви групи

Съюза на Камарите на търговците и занаятчиите в Одрин - 14500

Членовете на БРТА – 26 институции